Miljøvenlige kemikalier

Miljøvenlige Kemikalier

GoKemi ApS

Gokemi overholder al relevant lokal og national lovgivning i de lande, hvor vi opererer. Dette omfatter lovgivning vedrørende menneskerettigheder, arbejdsmiljø og sikkerhed, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Gokemi har indhentet de nødvendige tilladelser og autorisationer til at drive virksomhed fra relevante myndigheder. Gokemi overholder internationale konventioner og aftaler, der er relevante for virksomhedens aktiviteter og drift. En systematisk tilgang er på plads for at sikre, at vi holdes informeret om nye regler.

Vi har mulighed for at hjælpe dig med at source råvarer, lagerføre, producere efter egne eller dine recepter, udvikle nye recepter i samarbejde med dig og give dig den bedste service indenfor vores produktsortiment.

Ring eller skriv og vi vil hjælpe dig, som din effektive samarbejdspartner.

CLP

Klassificering og mærkning af kemikalier i henhold til CLP

CLP er en forkortelse af Classification, Labelling and Packaging. Det er en klassificering, der anvendes til at certificere og fremviser at kemiske stoffer emballeres forsvarligt og korrekt. Klassificeringen anvendes til at sørge for, at der ikke sker nogle ulykker hos slutbrugeren, samt at al kemi har den mindst mulige effekt på miljøet. Alle Gokemi`s produkter er klassificeret, mærket og emballeret i henhold til CLP (EC) No 1271/2008 CLP/GHS.
GOkemi

Sikkerhedsdatablade

Alle Gokemis sikkerhedsdatablade er udarbejdet i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).

REACH er fokuseret på at forbedre foranstaltninger til beskyttelse af sundhed og miljø. Gokemi Aps understreger vigtigheden af REACH-målene. Som distributør og handelsvirksomhed påtager vi os vores ansvar ved at give kunderne nøjagtige oplysninger – SDS og eksponeringsscenarier – og vi indsamler information fra producenter eller importører om nye anvendelser af kemiske stoffer, der kræver nye eksponeringsscenarier. Som følge heraf beder vi om, at vores leverandørers produkter er i overensstemmelse med den europæiske REACH-forordning. Overholdelse af REACH betyder primært, at alle stoffer er blevet præregistreret og/eller er blevet registreret af producenten (eller repræsentant for leverandører baseret uden for EU).

ABC-stoffer

Hvad er A-, B- og C-stoffer?

ABC-systemet er en skala, hvori man vurderer indholdet af miljøfarlige stoffer i kemikalier, der ender i spildevandet i kloakken, som f.eks. rengøringsmidler og visse affedtningsmidler. Produktet vurderes ud fra kendskabet til de udledte stoffers skadelige virkning på mennesker, levetid i vand og luft, nedbrydelighed til ikke-skadelige eller mindre skadelige stoffer, giftighed over for vandlevende organismer og stoffernes tendens til at opholde sig i naturen og gennem fødekæden.

Skalaen er inddelt i 3 kategorier: A, B og C, efter miljøfarlighed, hvor A-stofferne er de farligste.

A-stofferne har uønskede egenskaber i miljøet, og derfor er udledning i afløbssystemet ofte ikke tilladt. De skal derfor udskiftes eller behandles i et lukket system.

B-stofferne bør ikke forekomme i så store mængder i spildevandet, at det overskrider de fastlagte, miljømæssige kriterier og skal derfor så vidt muligt udskiftes af mindre skadelige stoffer. Stofferne skal desuden reguleres efter princippet om anvendelse af den bedste, tilgængelige teknologi.

C-stofferne klassificeres som ikke at have egenskaber, der giver anledning til at sætte grænseværdier i spildevandet. Stofferne skal reguleres efter princippet om anvendelse af den bedste, tilgængelige teknologi.

Ikke-vurderede stoffer mangler oplysninger om deres farlighed for miljøet, før de kan få en vurdering, hvilket automatisk klassificerer dem som potentielle A-stoffer, der ikke må udledes i kloakken.

Vi vælger så vidt det er muligt C stoffer i vores kemikalier. Det betyder, at vi hele tiden arbejder med vores recepter og erstatter farlige kemikalier med bedre mærkninger uden at gå på kompromis med effektiviteten.

GoKemi

Kontakt GoKemi, for en snak om dine kemikalier

Ejer / CEO

Karin Schmidt